ડો. રાધાકૃષ્ણન રોડ, મોટી ટાંકી પાસે, સદર રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ +૯૧ (૦૨૮૧) ૨૪૬૫૬૧૬

Mobile: (+91) 81560-24684

જલારામ જ્યોતની નમુનાની ફ્રી નકલ મેળવવા માટે તમારું પૂરું નામ, સરનામું લખી મોકલો. દુનિયાના કોઈપણ સ્થળે અમે આપને ઘરે બેઠા નમુનાની નકલ ફ્રી પહોંચાડીશું...
સરનામું મોકલવા અહીં ક્લિક કરોPayment Information


Payment Information

“જલારામ જ્યોત” ધાર્મિક મેગેઝિનનું વાર્ષિક લવાજમ વર્ષ દરમ્યાન કોઈપણ મહિનાથી ભરી શકાય છે જે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.(હાલ, વધતા જતા પોષ્ટેજના દરો તેમ જ ઉત્પાદન ખર્ચના કારણે કેવળ એક જ વર્ષનું લવાજમ સ્વીકારવામાં આવે છે.)

      ભારતમાં (કોઈ પણ ગામે) રૂ. 125 (પોષ્ટ દ્વારા)
      વિદેશ માટે રૂ. 1600 (પોષ્ટ દ્વારા હવાઈ માર્ગે)

પંચવાર્ષિક લવાજમ: કાચો માલ, પોસ્ટેજ તથા મજુરી કામના સતત વધતા જતા ભાવે વચ્ચે હાલ ફક્ત એક જ વર્ષનું લવાજમ સ્વીકારાય છે. છતાં પણ વર્ષે વર્ષે લવાજમની રકમ મોકલવામાં પડતી મુશ્કેલી નિવારવા હવેથી પાંચ વર્ષનું (1+4) લવાજમ ભારતમાં રૂ. 625/- તથા વિદેશ માટે રૂ. 8000 (એર મેઈલ દ્વારા) ભરી શકાય છે. આ લવાજમની રકમમાં ભવિષ્યમાં વધારો કરવો પડે તો ત્યારે લવાજમના વઘારાના પ્રમાણમાં બાકી રહેતી મુદતમાં વરાડે પડતો ઘટાડો કરવાનો જલારામ જ્યોતને હક્ક રહેશે તે શરતે પાંચ વર્ષનું લવાજમ સ્વીકારમાં આવશે. ?પાંચ વર્ષનું લવાજમ ભરનારને જલારામ જ્યોત પ્રકાશનના મોટા ધર્મગ્રંથો જલારામ જ્યોતના પાના નં. 61/62 પર છપાય છે તે પૈકી પસંદગીનો એક ગ્રંથ ભેટ મળશે. બહારગામ માટે આ ગ્રંથના પેકીંગ, ફોરવર્ડીંગ તથા પોસ્ટેજ ખર્ચના રૂ! 45/- વઘારે મોકલવાના રહેશે.

લવાજમની રકમ કાર્યાલય પર (1) રોકડા ભરીને (2) આંગડીયા દ્વારા મોકલીને (3) મનીઓર્ડર દ્વારા મોકલીને કે (4) રાજકોટની કોઈપણ ભરપાઈ (Payable) થઈ શકે તેવા ચેક દ્વારા મોકલાવી શકાય છે.(5) જો આપ સીધા અમારા બેંક ખાતામાં જમા કરાવવા ઈચ્છો તો તે માટેની વિગત નીચે મુજબ છે: બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, રાજકોટ બ્રાંચ, એમ. જી. રોડ, રાજકોટ – 360 001 (ભારત)

      Name of Bank   : Bank of India, Rajkot Br. M.G. Road RAJKOT 360001 (India )
      Account Name  : JALARAM JYOT         Swift Code - BKIDINBB.RAJ
      Account No       : 310020100030407         IFSC BKID 0003100

Subscription can also be paid by NEFT to our above referred Bank account. One can also transfer Payment through cash transfer machine in our above referred Bank account. It can also be paid through Money gram / Western Union / Insta Cash / Ezremit / Xxpress Money / Trans Fast. In these cases you will have to send your payment on personal name of our managers viz. Arti Ganatra or Kanti Vaghela.

IMPORTANT: Except paying the amount at our Rajkot office, in any other case, it is advisable for the remitter to inform us either on our e-mail address – response@jalaramjyot.in / response@jalaramjyot.org or any other way.