ડો. રાધાકૃષ્ણન રોડ, મોટી ટાંકી પાસે, સદર રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ +૯૧ (૦૨૮૧) ૨૪૬૫૬૧૬

Mobile: (+91) 81560-24684

જલારામ જ્યોતની નમુનાની ફ્રી નકલ મેળવવા માટે તમારું પૂરું નામ, સરનામું લખી મોકલો. દુનિયાના કોઈપણ સ્થળે અમે આપને ઘરે બેઠા નમુનાની નકલ ફ્રી પહોંચાડીશું...
સરનામું મોકલવા અહીં ક્લિક કરોPrivacy Policy


Terms and Conditions for using www.jalaramjyot.net

We doesn't give guarantee of exact date for delivery for Air Mail & Sea Mail orders. We can just tell you the approximate time taken by each method of shipment.

If recipient is not at the given address, the books would be left with the neighbor along with an attached note. For the items delivered by the courier / speed post / registered post, their respective policies apply.

Jalaram Jyot reserves the right to charge the order if by any chance the recipient rejects the order for any reason.

Jalaram Jyot is not responsible for missed/late deliveries due to curfews, acts of government, acts of nature, holidays, incorrect addresses or acts of war.Jalaram Jyot reserves the right to deny its services to any sender, without any explanation. Jalaram Jyot is not liable for more than the retail cost of item.

Jalaram Jyot shall try its best for prompt delivery; delayed/early delivery for whatever reason shall not entitle the user for any damages or compensation.

Inspite of full caution taken at the time of delivery, Jalaram Jyot will not be responsible for a mis-delivery if the receiver of the books at the address on the order form misappropriates, damages or fails to hand over the books to the person named on the order form and takes the item posing himself to be the correct person.

The product/services provided on this site are without warranties of any kind. Jalaram Jyot does not warrant that the products/services offered will be exactly similar, error free, or that the defects will be corrected.

Orders once placed cannot be canceled, and any changes in the same must be notified by the sender within TWO working hours after submitting the order. Jalaram Jyot will make its best efforts to incorporate changes but will not be held responsible if an advised change is not made.

Jalaram Jyot will deliver exactly the same items displayed on its web pages and from the same sources indicated. However, in certain unavoidable circumstances arising due to non availability of products from indicated sources, it reserves the right to change the source and deliver approximately similar kind of product. If similar kind of product is not available, Jalaram Jyot will inform the sender to change the order or wait until it becomes available.

Jalaram Jyot will not charge more than the prices mentioned on its web pages but in certain unavoidable circumstances it reserves the right to change the prices anytime, without any prior notice and charge the sender accordingly.

Any sudden increase or change in the shipping rates,taxes & other duties by Indian govement will be bound to pay by any oversseas & Indian customers & will have to pay for extra according new shipping rates,taxes & other duties levied by Indian goverment at any time till last dispatch of merchantdise. Jalaram Jyot has got rights to demand in this situation or we can adjust the order by reducing time frequency in case of magazines subscription or can reduce merchandise quanity in case of books, CDs & all other items to adjust the new shipping rates, taxes & other duties .

Jalaram Jyot reserves the right to dispatch that items separately, not as a single package, if certain items in the package are not acceptable by certain couriers.

Jalaram Jyot does not, in any way, claim ownership or right over the Trademarks, Brands and Company Names used at this site, which are owned by their respective owners/companies. References to these products and company trademarks are used solely for the purpose of identifying the products supplied at this site.

While Jalaram Jyot ensures to deliver best quality products from well known sources, it is not responsible if the quality of the product does not match the expectation of the recipient.In the unlikely event of a dispute relating to the services of Jalaram Jyot, , the dispute shall be subjected to the jurisdiction of Rajkot (India) courts.

The sender is bound to above terms and conditions once he/she places the order. The sender should read the above terms and place the order with Jalaram Jyot only if they are acceptable by him/her.

If there is any sort of dissatisfaction with the service or with any terms, conditions, rules, policies, guidelines or practices of Jalaram Jyot, your sole and exclusive remedy is to discontinue using this service.