ડો. રાધાકૃષ્ણન રોડ, મોટી ટાંકી પાસે, સદર રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ +૯૧ (૦૨૮૧) ૨૪૬૫૬૧૬

Mobile: (+91) 81560-24684

જલારામ જ્યોતની નમુનાની ફ્રી નકલ મેળવવા માટે તમારું પૂરું નામ, સરનામું લખી મોકલો. દુનિયાના કોઈપણ સ્થળે અમે આપને ઘરે બેઠા નમુનાની નકલ ફ્રી પહોંચાડીશું...
સરનામું મોકલવા અહીં ક્લિક કરો


Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/jalarnjx/public_html/header.php on line 126

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jalarnjx/public_html/header.php on line 126

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/jalarnjx/public_html/header.php on line 127

Our Address

"JALARAM JYOT"

Near Moti Tanki,Dr.Radhakrishna Road,

Rajkot-360001 , India , Gujarat

Phone: +91(0281) 246-5616

Mobile: (+91) 81560-24684

Email: response@jalaramjyot.net

Web: www.jalaramjyot.net
View Google Map

Pay your Subscription online by Credit card,Debit card or Netbanking

Please provide your details as under
To pay amount other than subscription click here(Optional)