ડો. રાધાકૃષ્ણન રોડ, મોટી ટાંકી પાસે, સદર રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ +૯૧ (૦૨૮૧) ૨૪૬૫૬૧૬

Mobile: (+91) 81560-24684

જલારામ જ્યોતની નમુનાની ફ્રી નકલ મેળવવા માટે તમારું પૂરું નામ, સરનામું લખી મોકલો. દુનિયાના કોઈપણ સ્થળે અમે આપને ઘરે બેઠા નમુનાની નકલ ફ્રી પહોંચાડીશું...
સરનામું મોકલવા અહીં ક્લિક કરો
      “જલારામ જ્યોત” ધાર્મિક મેગેઝિનનું વાર્ષિક લવાજમ વર્ષ દરમ્યાન કોઈપણ મહિનાથી ભરી શકાય છે જે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે

ભારતમાં : રૂ. 160 (પોષ્ટ દ્વારા રેગ્યુલર ભેટ પુસ્તક સાથે)

ભારતમાં : રૂ. 160 (પોષ્ટ દ્વારા ડીલક્સ ફોર કલર ભેટ પુસ્તક સાથે)

વિદેશમા: રૂ. 2000 (પોષ્ટ દ્વારા હવાઈ માર્ગે) More...